नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक : प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट मापदण्ड तय, यि हुन निर्णयहरु

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ११ भाद्र २०७९, शनिबार
0 Min Read
Aa
df]afOnaf6 t:jL/ lnFb} d''VodGqL sf7df8f}F,( j}zfv M k|b]z g+ ! sf d''VodGqL z]o/wg /fO{ laxLaf/ g]skf -Pdfn]_ sf] yfkfynLl:yt pb3f6g ul/Psf] s]Gb|Lo sfof{nodf df]afOnaf6 t:jL/ lnFb} . t:jL/ M rGb|snf If]qL,/f;;

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको छ। जसमा स्थानीय चुनावका विषयमा उजुरी छानबिनदेखि आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट मापदण्ड तयसम्मका रहेका छन्।

df

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array