राष्ट्रिय भूमि आयोगले सर्भेक्षक पदमा भर्नाको लागि दरखास्त आह्वान

सगरमाथा पोस्ट
सगरमाथा पोस्ट ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
0 Min Read
Aa
राष्ट्रि य भूमि आयोगका लामग आवश् यक देहायका पद र सेवाका नापी प्र ाष्ट्र वमिकहरू करार सेवािा भनाा गनना पने भएको हनुँदा तोष्ट्र कएको न् यूनति योग् यता पनगेको ईच् छनक उम् िेदवारहरूबाट यो सूचना प्र काशित भएको मिमतले १५ (पन्र) ददनमभत्र दरखास्त आह्वान गरेको छ
नेपाल सरकार
राष्ट्रि य भूमि आयोग
ताहाचल काठिाडौँ
(सूचना प्र काशित मिमतिः २०८०।११।०९)
माग सङ्ख्या : ९७ जना ।

May be an image of text

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array